Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası İndirme Yöneticisi

A. Kuruluş

1. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Tüm Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),
2. Meslek Grubu Listesi (Tüm Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),
3. Dilekçe (Tüm Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),
4. Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 29.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Tüm Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),
5. Tüm Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış “Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Bildirim Formu” (4 adet),
6. 5 adet Noter onaylı şirket sözleşmesi,
7. Kurucular Beyanı (Tüm kurucular tarafından imzalanmış),
8. Nakdi sermayenin %25’nin ödendiğine dair banka mektubu ve dekontu,
9. Sermayenin onbinde dördünün Rekabet Kurumunun T.Halk Bankası A.Ş.Ankara Kurumsal Şubesinde bulunan 80000011 nolu hesabına yatırıldığını gösteren kaşeli ve imzalı banka dekontu,
10. Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları,
11. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,
12. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,
13. Ayın ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dâhil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler,
14. Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı,
15. Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan belgesi,
Bu belgelerde;
a) Yönetim Kuruluna seçilen kişiler T.C. uyruklu ise; Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri,
b)Yönetim Kuruluna seçilen kişiler yabancı uyruklu ise; Vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası yer almalıdır. (Yönetim kuruluna seçilen yabancı uyruklu kişi bu belgeye ek olarak; noter onaylı pasaport sureti (2 adet asıl) ve varsa noter onaylı oturma veya çalışma izin belgesi (2 adet asıl),
16. Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin noter onaylı yetkili organ kararı (1 asıl – 1 fotokopi),
17. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerin ticaret unvanı altında atacakları imzaların noter onaylı örneği. (Islak imzalı – 2 adet asıl),
18.Tüzel kişilik ortak oluyor ise;
a) Tüzel kişiliğin limited şirket genel kurulunun / anonim şirket yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği ( 1 asıl – 1 fotokopi),
Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.
b) Tüzel kişiliğin en son anonim şirketin yönetim kurulu / limited şirketin müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı imza sirküleri aslı (1 adet),
c) Tüzel kişiliğin temsilcisinin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),
ç) Tunceli ili dışında ikamet eden tüzel kişiliğin temsilcisinin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgâh belgesi (2 adet asıl),
d) Tüzel kişiliğin temsilcisinin fotoğrafı (2 adet),
19. Ortakların, yönetim kurulu üyelerinin, yetkililerin ve yönetim kuruluna seçilen tüzel kişinin gerçek kişi temsilcisinin;
a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),
b) Tunceli ili dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgâh belgesi (2 adet asıl),
c) Fotoğrafı (2 adet)

×

B. Şube Açılışı

Başka bir sicil müdürlüğüne kayıtlı şirketin Tunceli Şubesinin açılışı :

1. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),
2. Meslek Grubu Listesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),
3. Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),
4. Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 29.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),
5. Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden onaylı, ana sözleşme ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
6. Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden onaylı, kuruluşundan itibaren şube açılışına kadar geçen süre içerisinde yapılan tüm değişikliklere ait belgeler ve bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri (Tarih sırasına göre),
7. Şube açılışı için Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 55. maddesine göre düzenlenmiş merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden alınmış belge aslı,
8. Şube açılışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (2 asıl – 2 fotokopi),
Bu kararda; şube unvanı, şubenin adresi, şubeyi temsil ve ilzama yetkililerin (Adı, Soyadı, Vatandaşlığı, Yerleşim Yeri, Temsil ve İlzamın şekli,), tahsis edilmiş ise şubeye ayrılmış sermaye, yalnız şubeye ilişkin olan özel hükümler açıkça belirtilecek.
9. Pay sahipleri dışından seçilen şube yetkililerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan belgeleri,
Bu belgelerde; 
a) Şube yetkilisi seçilen kişiler T.C. uyruklu ise; Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri,
b) Şube yetkilisi seçilen kişiler yabancı uyruklu ise; Vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası yer almalıdır. (Şube yetkilisi seçilen yabancı uyruklu kişi bu belgeye ek olarak; noter onaylı pasaport sureti (2 adet asıl) ve varsa noter onaylı oturma veya çalışma izin belgesi (2 adet asıl),
10. Şube yetkililerinin;
a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet asıl),
b) Tunceli ili dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgâh belgesi (2 adet asıl),
c) Fotoğrafı (2adet),
11. Şube yetkilisine ait şube unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış imza beyannamesi, (Islak imzalı – 2 adet asıl),

Merkezi Tunceli’da olan şirketin şube açılışı kayıt evrakları:

1. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),
2. Meslek Grubu Listesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),
3. Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),
4. Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 29.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),
5. Şube açılışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (2 asıl – 2 fotokopi),
Bu kararda; şube unvanı, şubenin adresi, şubeyi temsil ve ilzama yetkililerin (Adı, Soyadı, Vatandaşlığı, Yerleşim Yeri, Temsil ve İlzamın şekli,), tahsis edilmiş ise şubeye ayrılmış sermaye, yalnız şubeye ilişkin olan özel hükümler açıkça belirtilecek.
6. Pay sahipleri dışından seçilen şube yetkililerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan belgeleri,
Bu belgelerde; 
a) Şube yetkilisi seçilen kişiler T.C. uyruklu ise; Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri,
b) Şube yetkilisi seçilen kişiler yabancı uyruklu ise; Vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası yer almalıdır. (Şube yetkilisi seçilen yabancı uyruklu kişi bu belgeye ek olarak; noter onaylı pasaport sureti (2 adet asıl) ve varsa noter onaylı oturma veya çalışma izin belgesi (2 adet asıl),
7. Şube yetkililerinin;
a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi(1 adet ),
b) Tunceli ili dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgâh belgesi (2 adet asıl),
c) Fotoğrafı (2adet),
8. Şirket yetkililerine ait şube unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış imza beyannamesi, (Islak imzalı – 2 adet asıl)

×

C. Merkez Nakli

1. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),
2. Meslek Grubu Listesi (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),
3. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),
4. Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 29.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),
5. Eski Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden onaylı, ana sözleşme ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
6. Eski Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden onaylı, kuruluşundan itibaren merkez nakline kadar geçen süre içerisinde yapılan tüm değişikliklere ait belgeler ve bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri (Tarih sırasına göre),
7. Merkez nakli için Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 47. maddesine göre düzenlenmiş eski Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden alınmış belge aslı,
8. Şirket sözleşmesinin değişen maddesine ilişkin tadil metni (Bakanlık Temsilcisi ve divan üyelerince imzalı) (2 asıl – 2 fotokopi),
9. Merkez nakline ilişkin genel kurul toplantı evrakları;
a) Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (ana sözleşmenin değişen maddesinin yeni şekli tam metin olarak yer almalı) (2 asıl – 2 fotokopi),
b) Hazır Bulunanlar Listesi aslı,
c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı, (Bakanlık tarafından belirlenecek Bakanlık Temsilcisi bulundurulması zorunlu olan anonim şirketlerde)
ç) Gündem,
d) Gündemin yayınlandığı gazete aslı,
e) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,
10. Bütün ortakların ve yetkililerin;
a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet ),
b) Tunceli ili dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgâh belgesi (2 adet asıl),
c) Fotoğrafı (2 adet)
11. Şirket yetkililerine ait ticaret unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış imza beyannamesi, (Islak imzalı – 2 adet asıl),

×

Ç. Ana Sözleşme Değişikliği

1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),
2. Şirket sözleşmesinin değişen maddesine ilişkin tadil metni (Bakanlık Temsilcisi ve divan üyelerince imzalı) (2 asıl – 2 fotokopi),
3. Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı,
4. Değişikliğe ilişkin genel kurul toplantı evrakları;
a) Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (2 asıl – 2 fotokopi),
b) Hazır bulunanlar listesi aslı,
c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı, (Bakanlık tarafından belirlenecek Bakanlık Temsilcisi bulundurulması zorunlu olan anonim şirketlerde)
ç) Gündem,
d) Gündemin yayınlandığı gazete aslı,
e) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,
f) Bakanlık iznine tabi olmayan şirketler için internet sitesinde yayınlanması da zorunlu olan yönetim kurulu tarafından karara bağlanmış değişiklik taslağının değiştirilecek mevcut hüküm ile birlikte (eski ve yeni şeklini içerir tadil metni) şirket esas sözleşmesinde gösterilen şekilde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan gazete aslı,
5. Genel kurulun şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin kararı, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun alacağı kararın noter onaylı örneği.
6. Amaç-Konu değişikliği yapılıyorsa Meslek Grup Değişikliği Dilekçesi (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış) ve Meslek Grubu Listesi (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış).

×

D. Genel Kurul

1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),
2. Genel kurul toplantı evrakları;
a) Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (2 asıl – 2 fotokopi),
b) Hazır Bulunanlar Listesi aslı,
c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı (Bakanlık tarafından belirlenecek Bakanlık Temsilcisi bulundurulması zorunlu olan anonim şirketlerde),
ç) Gündem,
d) Gündemin yayınlandığı gazete aslı,
e) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,

×

E. Genel Kurulda Yönetim Kurulu Seçimi

1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),
2. Genel kurul toplantı evrakları;
a) Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (2 asıl – 2 fotokopi),
b) Hazır Bulunanlar Listesi aslı,
c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı (Bakanlık tarafından belirlenecek Bakanlık Temsilcisi bulundurulması zorunlu olan anonim şirketlerde),
ç) Gündem,
d)Gündemin yayınlandığı gazete aslı,
e) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,
3. Genel Kurul Kararı ile seçilen Yönetim Kurulunun görev dağılımı, temsil ve ilzama ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (2 asıl – 2 fotokopi),
4. Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan belgesi,
Bu belgelerde;
a) Yönetim Kuruluna seçilen kişiler T.C. uyruklu ise; Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri,
b)Yönetim Kuruluna seçilen kişiler yabancı uyruklu ise; Vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası yer almalıdır. (Yönetim kuruluna seçilen yabancı uyruklu kişi bu belgeye ek olarak; noter onaylı pasaport sureti (2 adet asıl) ve varsa noter onaylı oturma veya çalışma izin belgesi (2 adet asıl),
5. Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin noter onaylı yetkili organ kararı (1 asıl – 1 fotokopi),
6.Yeni yönetim kurulu üyelerinin, yetkililerin ve yönetim kuruluna seçilen tüzel kişinin gerçek kişi temsilcisinin;
a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet ),
b) Tunceli ili dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgâh belgesi (2 adet asıl),
c) Fotoğrafı (2 adet),
d) Şirket yetkililerine ait ticaret unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış imza beyannamesi, (Islak imzalı – 2 adet asıl),

×

F. Adres Değişikliği

1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),
2. Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 29.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),
3. Adres değişikliğine ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (2 asıl – 2 fotokopi).

×

G. Sermaye Arttırımı

1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),
2. Şirket sözleşmesinin değişen maddesine ilişkin tadil metni (Bakanlık Temsilcisi ve divan üyelerince imzalı) (2 asıl – 2 fotokopi),
3. Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı,
4. Esas sermaye sisteminde sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının, kayıtlı sermaye sisteminde ise yönetim kurulu kararının noter onaylı örneği,
Sermaye artırımına ilişkin genel kurul toplantı evrakları;
a) Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (2 asıl – 2 fotokopi),
b) Hazır Bulunanlar Listesi aslı,
c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı, (Bakanlık tarafından belirlenecek Bakanlık Temsilcisi bulundurulması zorunlu olan anonim şirketlerde)
ç) Gündem,
d) Gündemin yayınlandığı gazete aslı,
e) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,
5. Sermaye artırımının türüne göre yönetim kurulunca düzenlenmiş beyan,
6. Konulan ayni sermaye ile sermaye artırımı sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları,
7. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,
8. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,
9. Sermaye artırımının iç kaynaklardan yapılması halinde, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğunu doğrulayan genel kurul tarafından onaylanmış yıllık bilançosuna bağlı olarak düzenlenen YMM veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi aslı,

  • Bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması halinde, bu fonlar sermayeye dönüştürülmeden, sermaye taahhüt edilmesi yolu ile sermaye artırılamaz.
  • Bu fonlarla birlikte aynı anda ve aynı oranda taahhüt yolu ile sermaye artırımı yapılabilir.
  • Sermaye artırımı esnasında verilecek YMM veya SMMM raporunda fonların sermayeye dönüştürüldüğü ya da bilançoda bu fonların mevcut olmadığının belirtilmesi gerekmektedir.

10. Rüçhan haklarının sınırlandırılması veya kaldırılmasının gerekçelerini, yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini, primin nasıl hesaplandığını gösterir yönetim kurulu raporu,
11. Pay bedellerinin Kanunda veya şirket sözleşmesinde öngörülmüş bulunan en az tutarının Kanuna uygun olarak bankaya yatırıldığını gösterir banka mektubu ve dekontu
12. Genel kurulun şirket sözleşmesinin değiştirilmesine, yönetim kuruluna sermayenin artırılması konusunda yetki verilmesine dair kararı ile yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun alacağı kararın noter onaylı örneği ile genel kurul kararına olumsuz oy verenlerin, en az nisabı oluşturan sayıda imzalarını içeren liste ve ortak bir tebligat adresi,
13.Artırılan sermayeyi temsil eden payların tamamı değişik esas sözleşmede taahhüt edilmemiş ise iştirak taahhütnamesi,
14. Eski sermayenin ödendiğine dair YMM veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi aslı,
15. Sermayenin onbinde dördünün Rekabet Kurumunun T.Halk Bankası A.Ş.Ankara Kurumsal Şubesinde bulunan 80000011 nolu hesabına yatırıldığını gösteren kaşeli ve imzalı banka dekontu

×

Ğ. Sermaye Azaltımı

1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),
2. Sermaye azaltımına ilişkin şirket sözleşmesinin değişen maddesine ilişkin tadil metni (Bakanlık Temsilcisi ve divan üyelerince imzalı) (2 asıl – 2 fotokopi),
3. Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı,
4. Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir Yönetim Kurulunca hazırlanmış rapor,
5. Sermaye azaltılmasına ilişkin Yönetim Kurulu raporunun onaylandığı, sermaye azaltımının ne tarzda yapılacağının belirtildiği
Sermaye azaltımına ilişkin genel kurul toplantı evrakları;
a) Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (2 asıl – 2 fotokopi),
b) Hazır Bulunanlar Listesi aslı,
c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı, (Bakanlık tarafından belirlenecek Bakanlık Temsilcisi bulundurulması zorunlu olan anonim şirketlerde)
ç) Gündem,
d) Gündemin yayınlandığı gazete aslı,
e) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,

  • Genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ilanlarında, mektuplarda esas sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacının ve azaltmanın ne şekilde yapılacağı ayrıntılı bir şekilde ve hesap verme ilkelerine uygun olarak açıklanması gerekmektedir.

6. Mahkemece atanmış üç kişilik bir bilirkişi tarafından esas sermayenin azaltılmasına rağmen alacaklıların haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktiflerinin var olduğunun tespitine ilişkin bilirkişi raporu, (Bilirkişiler şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret Mahkemesi tarafından seçilir)
7. Şirket alacaklılarına çağrı yapıldığına dair Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi aslı, (Yedişer gün ara ile üç defa.)
8. Bilinen alacaklılara yapılan çağrı mektupları (fotokopi),
9. Alacakların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belge örnekleri,
10. Genel Kurulca alınan sermayenin azaltılmasına ilişkin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun alacağı kararın noter onaylı örneği ile genel kurul kararına olumsuz oy verenlerin, en az nisabı oluşturan sayıda imzalarını içeren liste ve ortak bir tebligat adresi.

  • Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacı ile ve bu açıklar oranında azaltılacak olur ise, Yönetim Kurulunca alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat alınmasından vazgeçildiğine ilişkin Yönetim Kurulu kararının noter onaylı örneği (1 asıl – 1 fotokopi) Bu durumda 7. 8. Ve 9. Maddelerde yer alan belgeler aranmaz.
  • Sermaye azaltım kararının tescil edilebilmesi için alacaklılara yedişer gün ara ile üç defa yapılan çağrı ilanındaki üçüncü ilandan itibaren 2 aylık sürenin geçmiş olması gerekmektedir.

×

H. Sigorta Acenteliği

1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),
2. Acentelik sözleşmesi ( 1 asıl – 2 fotokopi),
3. Noter onaylı acentelik vekâletnamesi (2 asıl – 2 fotokopi),
4. Sigorta acenteliğinin alındığına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl – 1 fotokopi),
5. Aynı ticaret dalı için birden fazla sigorta şirketinin acenteliği alınması durumunda;
a) Daha önce tescil edilmiş ve acenteliği devam eden firmalardan fesihname (noter onaylı 2 asıl – 2 fotokopi) veya muvafakatname,
b) Tescil edilecek yeni sigorta acente firmalarından da muvafakatname.

×

I. Acenteliğinin Feshi

1.Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış)
2.Noter onaylı acentelik sözleşmesi fesihnamesi (2 asıl – 2 fotokopi) aranır.

×

İ. Hisse Devri

Şirket nama yazılı hisse senedi çıkartmış ise;

1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),
2. Hisse devrine ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (2 asıl -2 fotokopi),
3. Pay defteri (devir eden ve devir alan ortağın kaydedildiği sayfalar) noter onaylı örneği (1 asıl),
4. Hisse devir kararında sermayenin kısmen veya tamamen ödendiğinin beyan edilmesi zorunlu değildir; ancak, kararda belirtilmesi durumunda sermayenin ödendiğinin tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi aslı,
5. Şirkete devir neticesinde yeni ortaklar giriyorsa yeni ortakların;
a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet ),
b) Tunceli ili dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgâh belgesi (2 adet asıl),
c)Fotoğrafı (2 adet),
6. Tüzel kişilik ortak oluyor ise;
a)Tüzel kişiliğin ortaklar kurulunun / yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği ( 1 asıl – 1 fotokopi),
Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.
b) Tüzel kişiliğin en son yönetim kurulu /müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı imza sirküleri aslı (1 adet),
c) Tüzel kişiliğin temsilcisinin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet ),
ç) Tunceli ili dışında ikamet eden tüzel kişiliğin temsilcisinin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgâh belgesi (2 adet asıl),
d) Tüzel kişiliğin temsilcisinin fotoğrafı (2 adet).

Şirket nama veya hamiline yazılı hisse senedi çıkartmamış ise;

1. Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),
2. Noterden düzenlenmiş hisse devir sözleşmesi (2 asıl – 1 fotokopi),
3. Hisse devrine ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı örneği (2 asıl – 2 fotokopi),
4. Pay defteri (devir eden ve devir alan ortağın kaydedildiği sayfalar) noter onaylı örneği (1 asıl),
5. Hisse devir kararında sermayenin kısmen veya tamamen ödendiğinin beyan edilmesi zorunlu değildir; ancak, kararda belirtilmesi durumunda sermayenin ödendiğinin tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi aslı,
6. Şirkete devir neticesinde yeni ortaklar giriyorsa yeni ortakların;
a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi(1 adet ),
b) Tunceli ili dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgâh belgesi (2 adet asıl),
c) Fotoğrafı (2 adet),
7. Tüzel kişilik ortak oluyor ise;
a) Tüzel kişiliğin ortaklar kurulunun / yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği ( 1 asıl – 1 fotokopi),
Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.
b) Tüzel kişiliğin en son yönetim kurulu /müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı imza sirküleri aslı (1 adet),
c) Tüzel kişiliğin temsilcisinin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet ),
ç) Tunceli ili dışında ikamet eden tüzel kişiliğin temsilcisinin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgâh belgesi (2 adet asıl),
d) Tüzel kişiliğin temsilcisinin fotoğrafı (2 adet).

  • Hisse devrinde tescil zorunluluğu bulunmamaktadır.

×

J. Yönetim Kurulu Üye Değişikliği

1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),
2. İstifa ve ilk genel kurul toplantısının onayına sunulmak üzere üye atanmasına, yeni oluşan yönetim kurulunun görev dağılımı, temsil ve ilzamına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (2 asıl – 2 fotokopi),
3. Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan belgesi,
Bu belgelerde;
a) Yönetim Kuruluna seçilen kişiler T.C. uyruklu ise; Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri,
b) Yönetim Kuruluna seçilen kişiler yabancı uyruklu ise; Vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası yer almalıdır. (Yönetim kuruluna seçilen yabancı uyruklu kişi bu belgeye ek olarak; noter onaylı pasaport sureti (2 adet asıl) ve varsa noter onaylı oturma veya çalışma izin belgesi (2 adet asıl),
4. Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin noter onaylı yetkili organ kararı (1 asıl – 1 fotokopi),
5. Yeni yönetim kurulu üyelerinin, yetkililerin ve yönetim kuruluna seçilen tüzel kişinin gerçek kişi temsilcisinin;
a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet ),
b) Tunceli ili dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgâh belgesi (2 adet asıl),
c) Fotoğrafı (2 adet),
ç) Yeni yönetim kurulu üyesi/üyelerinin ticaret unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış imza beyannamesi, (Islak imzalı – 2 adet asıl),

×

K. Yönetim Kurulunca Müdürlere Verilen Temsil ve İlzam

  • Şirket ana sözleşmesinde hüküm bulunması şartıyla;

1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),
2. Müdür atanması, temsil ve ilzama ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (2 asıl – 2 fotokopi),
3. Pay sahipleri dışından seçilen müdürlerin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan belgesi,
Bu belgelerde;
a) Müdürlüğe seçilen kişiler T.C. uyruklu ise; Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri,
b) Müdürlüğe seçilen kişiler yabancı uyruklu ise; Vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası yer almalıdır. (Müdürlüğe seçilen yabancı uyruklu kişi bu belgeye ek olarak; noter onaylı pasaport sureti (2 adet asıl) ve varsa noter onaylı oturma veya çalışma izin belgesi (2 adet asıl),
4.Müdürlerin;
a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet ),
b) Tunceli ili dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgâh belgesi (2 adet asıl),
c) Fotoğrafı (2 adet),
d) Müdürlere ait ticaret unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış imza beyannamesi, (Islak imzalı – 2 adet asıl),

×

L. Ortağın İsim Değişikliği

1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),
2. Adı ve soyadı değişikliğine ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (2 asıl – 2 fotokopi),
3. Adı veya soyadı değişikliğini gösterir kesinleşme şerhli mahkeme kararı aslı veya mahkeme ya da noter onaylı örneği (1 asıl, 1 fotokopi),
4. Adı/Soyadı değişen kişi şirket yetkilisi ise ve imzası değişiyorsa ticaret unvanı altında noter onaylı imza beyannamesi (ıslak imzalı – 2 adet asıl),
5.Yeni çıkarılan T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet ) , soyadı değişikliği evlenmeden dolayı ise; evlilik cüzdanının noter onaylı örneği veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği (1 asıl, 1 fotokopi) ve Tunceli ili dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgâh belgesi (2 adet asıl).

×

M. Ortağın Vefatı

1. Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),
2. Ortağın vefatına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (2 asıl – 2 fotokopi),
3. Veraset ilamının kesinleşme şerhli aslı veya mahkeme onaylı ya da noter onaylı örneği (1 asıl – 1 fotokopi),
4. Yeni ortakların;
a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet ),
b) Tunceli ili dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgâh belgesi (2 adet asıl),
c) Fotoğrafı (2 adet),
5. Mirasçılardan reşit olmayan kişi olup da anne ve babasıyla ya da anne veya babadan herhangi biri ile ortak oluyor ise; mahkemeden alınan kayyım kararı aslı veya mahkemeden ya da noter onaylı örneği (1 asıl – 1 fotokopi), kayyım alarak atanan kişinin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet ) , Tunceli ili dışında ikamet eden kayyımın muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgâh belgesi (2 adet asıl), Fotoğrafı (2 adet).

×

N. Turizm Seyahat Acenteliği Unvanı Alma

Turizm Seyahat Acenteliği İşletme Adını İlk Alma:
1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),
2. Turizm seyahat acenteliği işletme adı alınmasına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (2 asıl – 2 fotokopi),
3. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın unvan alma ile ilgili izin yazısı aslı veya noter onaylı örneği (1 asıl, 1 fotokopi). 

Turizm Seyahat Acenteliği İşletme Adının Devri:
Devir eden için;
1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),
2. Noterden düzenlenmiş devir sözleşmesi (2 asıl – 2 fotokopi),
3. Turizm seyahat acenteliği işletme adının devir edilmesine ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (2 asıl – 2 fotokopi),
4. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın unvan devrine ilişkin izin yazısı aslı veya noter onaylı örneği (1 asıl – 1 fotokopi).

Devir alan için;
1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),
2. Noterden düzenlenmiş devir sözleşmesi (2 asıl, 2 fotokopi),
3. Turizm seyahat acenteliği işletme unvanının devir alınmasına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği(2 asıl – 2 fotokopi),
4. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın unvan devrine ilişkin izin yazısı aslı veya noter onaylı örneği (1 asıl – 1 fotokopi).

×

O. Şube Kapanışı

1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),
2. Şube kapanışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (2 asıl -2 fotokopi),
3. Şubenin merkezi başka bir Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden kayıtlı ise;
Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden onaylı, şirketin en son yönetim kurulu üyelerini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.

×

Ö. Tasfiyeye Giriş

1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),
2. Tasfiyeye geçilmesine ilişkin genel kurul toplantı evrakları;
a) Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (2 asıl – 2 fotokopi),
b)Hazır Bulunanlar Listesi aslı,
c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı, (Bakanlık tarafından belirlenecek Bakanlık Temsilcisi bulundurulması zorunlu olan anonim şirketlerde),
ç) Gündem,
d) Gündemin yayınlandığı gazete aslı, e) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,
3. Tasfiyeye geçiş ve sebebine ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (2 asıl – 2 fotokopi),
4. Pay sahipleri dışından seçilen tasfiye memurlarının görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan belgesi,
Bu belgelerde;
a) Tasfiye Memurluğuna seçilen kişiler T.C. uyruklu ise; Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri,
b) Tasfiye Memurluğuna seçilen kişiler yabancı uyruklu ise; Vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası yer almalıdır. (Yönetim kuruluna seçilen yabancı uyruklu kişi bu belgeye ek olarak; noter onaylı pasaport sureti (2 adet asıl) ve varsa noter onaylı oturma veya çalışma izin belgesi (2 adet asıl),

Tasfiye Memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır.
5. Belirlenen tasfiye memurlarının;
a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet ),
b) Tunceli ili dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgâh belgesi (2 adet asıl),
c) Fotoğrafı (2 adet),
6. Tasfiye Memurlarının “tasfiye halinde” ibaresinin eklenmiş ticaret unvanı altında atılmış imza beyannameleri(Islak imzalı – 2 adet asıl),
7. Değişmesi halinde yeni gelen yönetim kurulu üyelerinin;
a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet ),
b) Tunceli ili dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgâh belgesi (2 adet asıl),
c) Fotoğrafı (2 adet),
ç) Tasfiye memurlarının “tasfiye halinde” ibaresinin eklenmiş ticaret unvanı altında atılmış imza beyannameleri(Islak imzalı – 2 adet asıl),
8. Alacaklılara çağrı ilan metni (3 ilan ) (Şirket yetkili tasfiye memurları tarafından imzalı).

×

P. Tasfiye Sonu

1. Dilekçe (Tasfiye Memurları tarafından imzalanmış),
2. Tasfiye sonuna ilişkin genel kurul toplantı evrakları;
a) Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (2 asıl – 2 fotokopi),
b) Hazır bulunanlar listesi aslı,
c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı, (Bakanlık tarafından belirlenecek Bakanlık Temsilcisi bulundurulması zorunlu olan anonim şirketlerde),
ç) Gündem,
d) Gündemin yayınlandığı gazete aslı,
e) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,
3. Genel Kurulca onaylanmış tasfiye memurunun imzasını içerir son ve kesin bilanço (1 asıl – 1 fotokopi),
4. Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne tasfiye kapanış bilançosu için yatırılan damga vergisi ücretinin tahsil edildiğine ilişkin imzalı Vergi Dairesi Alındı makbuzu aslı,(Ücret için tıklayınız)
5. Alacaklılara birer hafta arayla 3 kere çağrının yapıldığı Türkiye Ticaret Sicil Gazeteleri.

×

R. Tasfiyeden Vazgeçme

1. Dilekçe (Tasfiye Memuru tarafından imzalanmış),
2. Şirketin malvarlığının pay sahipleri arasında henüz dağıtılmaya başlanılmadığına ilişkin tasfiye memurları tarafından hazırlanan rapor,
3. Tasfiyeye geçilmesine ilişkin genel kurul toplantı evrakları;
a) Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (2 asıl – 2 fotokopi),
b) Hazır Bulunanlar Listesi aslı,
c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı, (Bakanlık tarafından belirlenecek Bakanlık Temsilcisi bulundurulması zorunlu olan anonim şirketlerde),
ç) Gündem,
d) Gündemin yayınlandığı gazete aslı,
e) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,
4. Tasfiyeden vazgeçme, yönetim kurulu üyelerini atama, temsil ve ilzama ilişkin noter onaylı genel kurulu karar örneği (2 asıl – 2 fotokopi),
5. Yönetim kurulu üyelerinin;
a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),
b) Tunceli ili dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgâh belgesi (2 adet asıl),
c) Fotoğrafı (2 adet),
6. Yönetim Kuruluna ait ticaret unvanı (Tasfiye halinde ibaresi olmaksızın) altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış imza beyannamesi, (Islak imzalı – 2 adet asıl),

×

A. Kuruluş

1.Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış),

2. Meslek Grubu Listesi (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış),

3. Dilekçe (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış),

4. Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 29.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış),

5. Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış “Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Bildirim Formu” (4 adet) ,

6. 5 adet Noter onaylı şirket sözleşmesi,

7.Komanditer ortağın ayni sermaye koymuş olması halinde ayni sermayenin değerlemesine ilişkin değerleme raporu,

8.Ayni sermaye konuluyor ise; konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı, ( 1 adet asıl)

9. Ayni sermaye konuluyor ise; ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,

10. Ortakların ve yetkililerin;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

b) Tunceli ili dışında ikamet eden ortakların ve yetkililerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgâh belgesi (2 adet asıl),

c) Fotoğrafı (2 adet),

11. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerin ticaret unvanı altında atacakları imzaların noter onaylı örneği. (Islak imzalı – 2 adet asıl ve 1 adet fotokopi),

×
Kaktüs Creative
Facebookta Beğen Twitterda Takip Et Linkedinde Takip et Google plusta beğen Rss ile abone ol